شهرک ساحلی آکام شهر

مازندران کیلومتر 15 جاده محمود آباد به طرف نور شهرک ساحلی آکام شهر

کد پستی 

4641395555

 دفتر شهرک

011-44571281