تلفن دفتر شهرک:44571281-011

فکس:44573938-011

ایمیل واحد حسابداری:account@akamshahr.com

ایمیل واحد انفورماتیک  it@akamshahr.com

آدرس: ایران – مازندران کلیومتر 15 جاده محمود آباد به طرف نور شهرک آکام شهر

کد پستی:4641395555